استیکر نام ها

عکس نوشته ، عکس پروفایل ، تعبیر خواب ، طراحی اسم

هم خانواده و مترادف کلمه پرنده چیست؟

هم خانواده کلمه پرنده، پرندگان، پرند و پریدن می باشد.

واژه پرنده در زبان فارسی به جانداری اطلاق می شود که در هوا پرواز کند و یا بپرد و معادل آن در زبان فارسی مرغ می باشد که در ادبیات کهن فارسی از مرغ به معنی پرنده استفاده شده است.

هم خانواده و مترادف کلمه کشف چیست؟

هم خانواده کلمه کشف؛ کاشف، مکشوف و اکتشاف و انکشاف می باشد.

واژه کشف ریشه عربی دارد و معادل آن در زبان فارسی یافتن می باشد. هر چیزی در دنیا برای انسان مجهول است و همواره بشر سعی در حل مجهولات دارد و زمانی که به حل آن  دست پیدا کرد به آن کشف  یا  اکتشاف می گویند.

هم خانواده و مترادف کلمه اتهام چیست؟

هم خانواده کلمه اتهام، متهم ، تهمت و بهتان می باشد.

معنی لغوی واژه اتهام در زبان و ادبیات فارسی به معنی تهمت می باشد و در مسائل قضایی و دعوا و شکایت بیشترین استفاده از این واژه خواهد شد.

هم خانواده و مترادف کلمه صاحب چیست؟

هم خانواده کلمه صاحب؛ صحبت، صحبه، صحبان، صحاب، صحابه و صحب و اصحاب می باشند.

واژه صاحب ریشه در زبان عربی دارد و معنی آن در زبان و ادبیات زبان فارسی به معنی مالک و همراه می باشد. واژه صاحب در گفت و گوی روزمره بیشتر به معنی مالک کاربرد دارد و استفاده می شود ولی در ادبیات زبان فارسی معنی گسترده تری دارد همچنین صاحب در زبان و فرهنگ فارسی اسم پسرانه است که بر نام پسران خود می نهند.

هم خانواده و مترادف کلمه غرق چیست؟

هم خانواده کلمه غرق ؛ غرقه، غریق، مستغرق، یعرق و غریق می باشد.

واژه غرق ریشه در زبان عربی دارد و معادل آن در زبان فارسی خفه شدن در آب و کنایه از مجذوب شدن کسی یا چیزی شدن و یا غوطه ور شدن در چیزی از واژه غرق شدن استفاده می شود.