بضع جمل وصور جمیلة مع هذا الموضوع: عید میلاد سعید، صدیقتی العزیزة، صورة مع تحیات عید میلاد لصدیقتی مع اسمی.

بحتفل بک نور عینی یا ملاکی ویا ضنینی وینشد الإحساس فینی کل عام وأنتِ بخیر کل عام وأنتِ بخیر یا أحلى صدیقة.

من شما را با چشمان شما، فرشته من جشن می گیرم، و هر سال مرا خواهید دید.

کل سنة وأنت بخیر وعید میلادک سعید.. کل سنة وأنت یا غالی أجمل أیام العمر.. کل سنة وحبک فی قلبی یا بعد عمری یزید.. کل سنة وأنت رفیقی وصاحبی وأغلى البشر.

هر ساله شما خوب هستید و روز تولدتان خوشحال است .. هر سال و روزهای ارزشمندتر زندگی می کنید .. هر ساله و بعد از گذشت سن، شما را در قلب من می بینم ... هر ساله شما همدم و گران ترین و انسان ها هستید.