خواب دیده ام که با چند نفر دارم فوتبال بازی میکنم و با تمام قدرتم به توپ ضربه وارد میکنم و گل میزنم. خواب دیده ام که در حال گل کوچیک بازی کردن با دوستانم هستم و با خستگی و عرق زیاد به دنبال توپ میدوم تا بتوانم گل بزنم.


تعبیر خواب بازی کردن فوتبال


البته این خواب چون به موضوع جدیدی می پردازد تعبیرهای زیادی از آن در دست نیست اما تعبیر خواب آنقدرها هم دور از ذهن نیست و معنای واضحی دارد.

ولی در کل توپ بازی چیزهای دنیوی و شهوت است که ماندگار نیستند و انسان را فریب می دهند.

خود توپ در خواب نشان دهنده ی سراب است.

اگر در خواب به دنبال توپ در حال دویدن هستید مشغول کارها و سرگرمی های بی اساس هستید که سودی برای شما ندارد.

تعبیر خواب بازی کردن فوتبال

کارهایی که در حال انجامشان هستید به خوبی جلو می روند و در کارهایتان موفق می شوید

تعبیر خواب گل زدن و برنده شدن در فوتبال

نشان دهنده ی روشن بودن آینده و هدف های شما است.

تعبیر خواب تماشا کردن فوتبال

دردسر و اتفاقی پیش روی شماست و باید خودتان را آماده ی آن کنید

تعبیر خواب فوتبال بازی کردن دوستانتان

یکی از دوستان شما به فکر کمک کردن به شما است. قدرش را بدانید.


عکس تعبیر خوابتان را از ما بپرسید